قیمت مشعل گازی موتورخانه

قیمت مشعل گازی موتورخانه سایز 1 تا 3 مدل T92 لوله کوتاه مبلغ 8،800،000 تومان و قیمت مشعل گازی مدل T92 لوله بلند مبلغ 9،200،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازی موتورخانه سایز 3 تا 5 لوله کوتاه مدل TG220 مبلغ 11،500،000 تومان و قیمت مشعل گازی مدل TG220 لوله بلند مبلغ 11،900،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازوئیلی موتورخانه

قیمت مشعل گازوئیلی موتورخانه سایز 1 تا 3 مدل GL110 لوله کوتاه مبلغ 9،300،000 تومان و قیمت مشعل گازوئیلی مدل GL110 لوله بلند مبلغ 9،700،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازوئیلی موتورخانه سایز 3 تا 5 مدل GL250 مبلغ 10،300،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل دوگانه سوز موتورخانه

قیمت مشعل دوگانه سوز موتورخانه سایز 1 تا 3 مدل DG2 مبلغ 17،000،000 تومان می باشد

قیمت مشعل گازی دیگ بخار

قیمت مشعل گازی دیگ بخار مدل T92 سایز 1 تا 3 لوله کوتاه مبلغ 8،800،000 تومان و قیمت مشعل گازی لوله بلند مبلغ 9،200،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازی دیگ بخار مدل TG220 ساز 3 تا 5 لوله کوتاه 11،500،000 تومان و قیمت مشعل گازی مدل TG220 لوله بلند 11،900،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازوئیلی دیگ بخار

قیمت مشعل گازوئیلی دیگ بخار مدل GL110 سایز 1 تا 3 لوله کوتاه مبلغ 9،300،000 تومان و قیمت مشعل گازوئیلی لوله بلند مبلغ 9،700،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازوئیلی دیگ بخار مدل GL250 سایز 3 تا 5 مبلغ 10،300،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل دوگانه سوز دیگ بخار

قیمت مشعل دوگانه سوز دیگ بخار مدل DG2 سایز 1 تا 3 مبلغ 17،000،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازی دستگاه خشک کن میوه و …

قیمت مشعل گازی 1 تا 3 مناسب برای دستگاه خشک کن میوه 8،800،000 تومان می باشد

قیمت مشعل گازی 3 تا 5  مناسب دستگاه خشک کن میوه 11،500،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازوئیلی دستگاه خشک کن میوه و …

قیمت مشعل گازوئیلی 1 تا 3 برای دستگاه خشک کن میوه 9،300،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازوئیلی 3 تا 5 مناسب دستگاه خشک کن میوه 10،300،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل دوگانه سوز 1 تا 3 برای دستگاه خشک کن میوه و …

قیمت مشعل دوگانه سوز 1 تا 3 مناسب دستگاه خشک کن 17،000،000 تومان می باشد.

قیمت مشعل گازی گلخانه ای

قیمت مشعل گازی 1 تا 3 مناسب برای بخاری گلخانه ، هیتر گلخانه و کوره هوای گرم برای گرمایش فضای داخل گلخانه مبلغ 8،800،000 تومان است.

قیمت مشعل گازی 3 تا 5 برای بخاری و هیتر گلخانه  وکوره هوای گرم مبلغ 11،500،000 تومان است.

قیمت مشعل گازوئیلی گلخانه ای

قیمت مشعل گازوئیلی 1 تا 3 برای بخاری گلخانه ای مبلغ 9،300،000 تومان است.

قیمت مشعل گازوئیلی 3 تا 5 نیز مبلغ 10،300،000 تومان است.

مشعل دوگانه سوز گلخانه ای

قیمت مشعل دوگانه سوز 1 تا 3 مناسبر برای بخاری گلخانه مبلغ 17،000،000 تومان است.

 

 

دیدگاه ها غیر فعالند