لطفاً اطلاعات زیر را بادقت تکمیل نمایید

  • فرمت تاریخYYYY داش MM داش DD
  • فرمت تاریخMM اسلش علامت ممیز DD YYYY
  • رزمه ، سابقه کاری یا تجربی خود را بطور کامل بنویسید در صورت نیاز محل کار سابق و مدت زمان را درج فرمایید
  • فرمت قابل قبول فایل: jpg, jpeg, pdf.